Tło 1 Tło 2 Tło 3 Tło 4 Tło 5

Regulamin

Regulamin Świadczenia Usług Edukacyjnych przez IFAA Polska sp.j.

§ 1. Zgłoszenia
1.Organizatorem szkoleń i imprez Akademii IFAA jest firma IFAA Polska
2.Zgłoszenie udziału w szkoleniu lub imprezie, organizowanych przez IFAA Polska  należy złożyć poprzez formularz znajdujący się na stronie   www.ifaa.pl  lub w formie elektroniczne na adres biuro@ifaa.pl Zapytania lub rezerwacje telefoniczne nie są traktowane jako zgłoszenie. .
3.Przesłanie zgłoszenia stanowi zamówienie usługi szkoleniowej. Po przesłaniu przez biuro IFAA Polska potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, zamówienie usługi jest wiążące dla obu stron. Rezygnacja z usługi może zostać złożona jedynie w formie pisemnej (pocztą elektroniczną). Dalej patrz § 4 Rezygnacja z udziału w imprezie lub szkoleniu IFAA Polska.

§ 2. Opłaty
1.Pełną opłatę za szkolenie lub imprezę należy wnieść w ciągu 7 dni od momentu otrzymania      potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia .
2.Jeżeli opłata nie zostanie wniesiona w wyznaczonym terminie , uczestnik zostanie skreślony z listy.
3.Rozłożenie Opłaty na raty jest możliwe po pisemnym (e-mailowym) uzgodnieniu z Organizatorem
4.W Opłacie zawarty jest koszt materiałów szkoleniowych, jednej kopii certyfikatu/dyplomu oraz egzaminu w pierwszym terminie.
5.Za egzamin poprawkowy oraz za egzamin dodatkowy w przypadku rozłożenia egzaminu na dwie części pobierana jest opłata w wysokości 120 (w tym 23% VAT). Za wystawienie każdego kolejnego egzemplarza certyfikatu lub dyplomu pobierana jest opłata w wysokości 50 zł (w tym 23% VAT).

§ 3. Rabaty
Rabaty obowiązują zgodnie z poniższymi zasadami :
1.10 % przy wpłacie pełnej kwoty na miesiąc przed rozpoczęciem szkolenia (nie dotyczy szkoleń instruktorskich)
2. 20% dla absolwentów naszych szkoleń instruktorskich za okazaniem certyfikatu
3. 20% dla absolwentów szkolenia Trener Personalny Athlete Performance za okazaniem certyfikatu

§ 4. Rezygnacja z udziału w imprezie lub szkoleniu
W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu lub imprezie IFAA Polska  obowiązują następujące zasady dotyczące zgłoszenia rezygnacji ,zwrotu opłaty i pobierania należności manipulacyjnej
1.Rezygnację z udziału należy w każdym przypadku złożyć do biura IFAA Polska  w formie pisemnej.
2.W przypadku złożenia pisemnej rezygnacji obowiązują poniższe zasady:
– do 15 dni przed rozpoczęciem szkolenia, uczestnikowi przysługuje zwrot wniesionej opłaty
– w terminie 14–7 dni przed rozpoczęciem szkolenia,uczestnikowi  przysługuje zwrot wniesionej opłaty pomniejszony o opłatę manipulacyjną w wysokości 100 zł.
– w terminie od 6-1 dnia nie przysługuje zwrot  wniesionej opłaty
– w przypadku rezygnacji z udziału w dniu lub po rozpoczęciu szkolenia lub imprezy IFAA Polska obowiązuje Opłata w pełnej wysokości.
3.Za niewykorzystane dni szkolenia lub imprezy nie przysługuje zwrot wniesionej Opłaty

§ 5 Ochrona danych osobowych
1.Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego z dnia 4 maja 2016 ws. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) („RODO”) składając formularz rejestracyjny na szkolenie, Uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Organizatora poprzez zaznaczenie przygotowanych w formularzu oświadczeń. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zobowiązań Organizatora wobec Uczestnika oraz w celach marketingowych za zgodą wyrażoną w formularzu. Podanie danych osobowych przez Uczestnika oraz zgoda na ich przetwarzanie w celu realizacji zobowiązań Organizatora wobec Uczestnika są niezbędne do zrealizowania usługi szkoleniowej przez Organizatora szkolenia.
2.Uczestnikowi przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub przekazywania danych innym administratorom baz danych oraz prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania i uzupełniania. Dane Uczestnika przetwarzane są na zasadzie dobrowolności.
3.Administratorem danych osobowych jest Organizator.

§ 6 Odpowiedzialność cywilna
Organizator  nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki ani za zaginione lub zniszczone mienie uczestników. Organizator  zaleca wykupienie na czas trwania szkolenia lub imprezy właściwego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

§ 7 Postanowienia ogólne
1.Organizator  zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub imprezy z ważnego powodu. Osoby, które zgłosiły swój udział w takim szkoleniu lub imprezie, zostaną odpowiednio wcześniej powiadomione o odwołaniu oraz otrzymają zwrot nadesłanych wpłat w ramach Opłaty. Organizator  nie ponosi w takim wypadku ewentualnych kosztów odwołania rezerwacji hotelu lub biletu. Dokonując zgłoszenia udziału uczestnik jest zobowiązany podać swój aktualny numer telefonu, pod którym jest osiągalny w sytuacjach pilnych (odwołanie, zmiana terminu szkolenia lub imprezy itd.).
2.Materiały szkoleniowe są wydawane uczestnikom przy rozpoczęciu szkolenia lub imprezy. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że prawa autorskie do wszystkich publikacji wręczonych uczestnikom w ramach imprez i szkoleń zachowuje IFAA Polska , w związku z czym wszelkie powielanie takich materiałów lub ich przekazywanie osobom trzecim wymaga zgody IFAA Polska . W przypadku naruszenia tego postanowienia IFAA Polska  może nałożyć na uczestnika karę umowną w wysokości 2 000 zł netto. Nałożenie kary umownej nie wyklucza jednak dalszych roszczeń odszkodowawczych, jeżeli szkody poniesione przez IFAA Polska  przekraczają wysokość kary umownej.
3.Językiem wykładowym jest język polski, chyba że podano inaczej. Szkolenia z zagranicznymi szkoleniowcami są tłumaczone na język polski.
4.Zamiana bonów szkoleniowych na ich równowartość w gotówce jest wykluczona.
5.Wykonywanie zdjęć i nagrań wideo: fotografowanie i nagrywanie kamerą wideo szkoleniowców podczas imprez i szkoleń jest zabronione. Organizator  może wykonywać zdjęcia i nagrania wideo oraz wykorzystywać je w przyszłości w celach reklamowych. Uczestnik, zgłaszając swój udział w szkoleniu lub imprezie IFAA Polska , wyraża jednocześnie zgodę na to, że jego wizerunek może się pojawić na tych zdjęciach i/lub nagraniach wideo i że IFAA Polska  nabywa prawa do tych zdjęć i nagrań. Uczestnik oświadcza także, że nie będzie zgłaszał roszczeń z tytułu wykorzystania tych zdjęć i/lub filmów wideo do celów reklamowych przez IFAA Polska  . Jeżeli uczestnik nie wyraża na to swojej zgody, wówczas jest on zobowiązany do poinformowania o tym przed rozpoczęciem imprezy lub szkolenia.
6.Organizator  akceptuje według własnego uznania szkolenia innych instytucji i firm szkoleniowych
7.W przypadku zdarzenia losowego, które uniemożliwi dalsze kontynuowanie szkolenia, dopuszcza się zmianę terminu ukończenia szkolenia w czasie wyznaczonym przez Organizatora.
8.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące w tym względzie przepisy prawa.
9.Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zgłoszenia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zgłoszenia.

Stan czerwiec 2019

W skrócie o nas

Czytaj więcej

Formularz logowania

×

Przypomnij hasło

Wyślij Przejdź do logowania
×

Formularz rejestracji

×

Informacja

Zakładka aktualnie w budowie.

×

Wyniki wyszukiwania

×

Zapis do szkolenia bez rejestracji

×

Zapis do szkolenia bez rejestracji

×